Skargi Wnioski

Skargi i wnioski
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Końskich lub w jego zastępstwie – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków, w każdy poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP przy ul. Strażackiej 14 w Końskich.

Ponadto Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Końskich lub w jego zastępstwie – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 15:30 - 16:30 , po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem tel. (41) 375 00 33.


Petycje
Osoby i podmioty zainteresowane złożeniem petycji do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Końskich , na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195).


Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi:
Art. 63 Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do Organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skargo określa ustawa.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195).
Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Petycje to indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.


Zgodnie z Art. 2 ust. 3. przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:
 1. zmiany przepisów prawa,
 2. podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję,
 3. życia zbiorowego
 4. wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.
Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Końskich. W przypadku braku właściwości, KP PSP w Końskich będąca adresatem petycji przesyła ją w terminie do 30 dni od dnia złożenia, do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję. (Art. 6 ust. 1.)


Elementy składowe Petycji reguluje Art. 4.
Petycja powinna zawierać:
 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: imię i nazwisko (petycja indywidualna), nazwa podmiotu (petycja zbiorowa w imieniu Organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób),
 2. dokładny adres do korespondencji: miejscowość, ulica, numer domu i lokalu, e-mail.
 3. tytuł petycji,
 4. wskazanie adresata petycji,
 5. wskazanie przedmiotu petycji,
 6. uzasadnienie (ewentualne załączniki w postaci dokumentów)
 7. pod petycją musi być złożony podpis przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot oraz pod informacją o udostępnieniu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podpis pod petycja składaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej reguluje Art. 4 ust. 5. Ustawy.
 
Jeśli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w Art. 4 ust. 2 pkt. 1 lub 2 pozostawia się ją bez rozpatrzenia co reguluje Art. 7. W zależności od charakteru braków formalnych petycji (np. pisemnego upoważnienia lub zgody) KP PSP w Końskich zobowiązana jest do wezwania wnoszącego petycję do uzupełnienia braków w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji.
Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
 
Petycje można składać:
 1. Listownie na adres:  KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŃSKICH ul. Strażacka 14;  26-200 Końskie
 2. Doręczyć osobiście – w Sekretariacie KP PSP przy ul. Strażackiej 14, 26-200 Końskie w godzinach 8.30 – 15.30
 3. Za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej www.epuap.gov.pl.
 4. Za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres biuro@strazkonskie.pl  z zaznaczeniem w tytule „Petycja”
Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

W zakresie nieuregulowanym przez Ustawę o petycjach z 6 września 2015 roku stosowane są przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.