Zaświadczenia o interwencjach

Informacje na temat wydawania zaświadczeń ze zdarzeń, w których brały udział jednostki straży pożarnej.

Zaświadczenia ze zdarzeń, w których brały udział jednostki straży pożarnej wydawane są na bieżąco od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00

W celu otrzymania zaświadczenia należy:

1. Dokonać wpłaty w kasie Urzędu Miasta i Gminy Końskie przy ul. Partyzantów 1 lub na konto UMiG Końskie nr konta: 41 1240 4416 1111 0000 4957 0265. Za wydanie zaświadczeń z interwencji jednostek straży pożarnej, obowiązuje opłata 17,00 zł. Na dowodzie wpłaty wpisać „zaświadczenie o interwencji straży pożarnej”.

2. Wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia o interwencji jednostek straży pożarnej - wzór wniosku do pobrania:

• w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich ul. Strażacka 14, 26-200 Końskie,
• na stronie internetowej www.strazkonskie.pl

3. Wypełniony wniosek wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej należy dostarczyć do KP PSP w Końskich, ul. Strażacka 14, 26-200 Końskie.

W przypadku dostarczenia dokumentów drogą pocztową zaświadczenia wysyłane są w polskiej placówce operatora pocztowego, na adres korespondencyjny wnioskodawcy, z zachowaniem terminów administracyjnych wynikających z Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 1960 r. Nr 30, poz. 168 z późniejszymi zmianami).

Informacje dotyczące opłat skarbowych związanych wydawaniem zaświadczeń Podstawa prawna opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia na wniosek:

• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami).
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).

Obowiązek opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej wymienionych w ustawie j.w. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię pozostawia się w aktach sprawy.

Udzielanie informacji odnośnie okoliczności szkody pożarowej dla zakładów ubezpieczeniowych.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Końskich udziela nieodpłatnie zakładom ubezpieczeniowym informacji o zdarzeniach na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 2 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.), który stanowi, że sądy, prokuratura, Policja oraz inne organy i instytucje, na wniosek zakładu ubezpieczeń, w zakresie zadań przez ten zakład ubezpieczeń wykonywanych i w celu ich wykonania, w związku z wypadkiem lub zdarzeniem będącym podstawą ustalania odpowiedzialności, udzielają informacji o stanie sprawy oraz udostępniają zebrane materiały, jeżeli są one niezbędne do ustalenia okoliczności tych wypadków i zdarzeń losowych oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia.

Wzór wniosku do pobrania TUTAJ